All Haiku by babydoll
  You are not logged in yet, Language: () 

babydoll (pl)
leniwie spływa
mrocznym wieczorem
słodycz lata
na moja twarz

   (01.04.2007 17:49)
Marta (ru)
перетекает из сумерек
сладость лета
в мою ухмылку

   (05.04.2007 00:33)
babydoll (pl)
leniwie spływa
mrocznym wieczorem
słodycz lata
na moja twarz

   (01.04.2007 17:49)
a_pernat (ru)
поздний вечер -
мое лицо
впитало всю сладость лета

   (05.04.2007 23:15)
babydoll (pl)
księżyc
jak wielka perła
srebrzy sie
na graficie nieba

   (01.04.2007 17:50)
Wowwi (ru)
Луна
огромной жемчужиной
серебрится
в графитовом небе

   (02.04.2007 13:37)
babydoll (pl)
księżyc
jak wielka perła
srebrzy sie
na graficie nieba

   (01.04.2007 17:50)
Wowwi (ru)
лунаогромнойжемчужиной
сере   бритсявграфитов
омн     ебелунаогромно
йжем   чужинойсеребрит
сявграфитовомнебелунао
громнойжемчужинойсереб
ритсявграфитовомнебелу
наогромнойжемчужинойсе
ребритсявграфитовомнеб
елунаогромнойжемчужино

   (02.04.2007 14:59)
babydoll (pl)
pieść mnie szeptem
żeby nie obudzić miłości
śpiącej za ścianą


   (01.04.2007 17:48)


   


© Wowwi 1999-2017