Haiku Summary
  You are not logged in yet, Language: () 

Original HaikuTranslationsComments
Dirk Becker
Raureif spannt Fäden 
Über Kirschblütenzweigen 
Eine Spinne zittert
  (07.12.2005 12:37)
veta
Иней натягивает нити
Над ветками цветущей вишни
Дрожит паук
  (02.11.2008 11:28)
 


© Wowwi 1999-2017